Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedury i zasady nauczania hybrydowego i zdalnego w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem COVID-19

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora nr 2/2020/2021
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedury
w Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka
w Krapkowicach


Procedury i zasady nauczania hybrydowego i zdalnego w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem COVID-19 w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach


Dyrektor ze względu na sytuację, a w jakiej znajduje się szkoła. (Będzie ona zależała od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami ze szkoły), w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora sanitarnego w Krapkowicach może podjąć decyzję o:
1) pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki;
2) wdrożeniu trybu nauczania zdalnego;
3) wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego;
4) ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki.


W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zarządzić wprowadzenie zdalnego trybu nauczania z wyłączeniem oddziałów I-III. Decyzja ta jest podejmowana w porozumieniu z organem prowadzącym przy jednoczesnej pozytywnej opinii PSSE w Krapkowicach.
Po podjęciu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o przesunięciu formy nauczania ze stacjonarnej na zdalną lub hybrydową, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem nauczanie będzie realizowane wg następujących wariantów:


I. Nauczania zdalne:
Pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze (lekcja w trybie on-line trwa 30 min). Na stronie internetowej szkoły (w zakładce „zdalne nauczanie” zamieszczamy tematy zajęć z terminem realizacji, nazwą oddziału oraz kontakt do nauczyciela).

Sposób prowadzenia zajęć:

 1. Metoda synchroniczna- zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:

 www.epodreczniki.pl

 www.office365.com (aplikacja Microsoft Teams)

 1. Asynchronicznie (uzupełnienie dla metody synchronicznej) – nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla
 2. uczniów na platformie/ w sieci, lekcje przez pracę w chmurze, łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie miniprojektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy, konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów. Udostępnianie materiałów odbywa się za pośrednictwem e-dziennika, strony internetowej szkoły lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
 3. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły jeżeli sytuacja na to pozwala.
 4. Nauczyciel zdalne nauczania może prowadzić ze swojego domu
 5. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, może za zgodą dyrektora wykorzystać sprzęt dostępny na terenie szkoły do użytkowania w warunkach domowych.
 6. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
 7. Nauczyciele dostosowują program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
 8. Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły na czas nauczania zdalnego. Dotyczy to również uczniów z rodzin wielodzietnych w przypadku gdy nauczanie zdalne realizuje trójka dzieci.
 9. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
 10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
 11. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania i stworzenia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu wykonywania pracy nauczania zdalnego.
 12. Nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania swojej pracy poprzez edziennik lub dokumentację wskazaną przez dyrektora szkoły.

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego

 1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
 2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:

 e-dziennika,

 poczty elektronicznej e-maili,

 telefonów komórkowych i stacjonarnych,

 komunikatorów takich jak WhatsApp, Messenger.

 1. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

 1. Nauczyciele opracowują PSO zdalnego nauczania ze swoich przedmiotów, o których informują uczniów i rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
 3. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
 4. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
 5. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
 6. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).
 7. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).
 8. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).
 9. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

 1. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w e-dzienniku w zakładce uwagi lub wpisując oceny.
 2. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
 3. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
 4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
 5. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
 6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
 7. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za:
 1. pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.),
 2. wypracowanie,
 3. udział w dyskusjach on-line,
 4. wypowiedź na forum, inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp., rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp.,
 5. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela,
 6. odpowiedź ustną.
 1. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
 2. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
 3. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

II. Nauczanie hybrydowe (taka sytuacja trwa do momentu, gdy PPIS wyda decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej)

Wariant 1

 1. Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – wg procedur nauki zdalnej obowiązujących w szkole.
 2. Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej kwarantanną, uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba, że sanepid zdecyduje o wysłaniu nauczycieli na kwarantannę, wtedy organizowane będą zastępstwa w miarę możliwości kadrowych), lekcje z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego prowadzą zdalnie ze szkoły.

Wariant 2

 1. Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – wg procedur nauki zdalnej obowiązujących w szkole.
 2. Uczniowie klas I- IV uczestniczą w zajęciach stacjonarnych,
 3. Uczniowie klas V-VIII w kształceniu na odległość. Nauczyciele wg wariantu 1.

Wariant 3
We wszystkich oddziałach wprowadza się podział klas pracujących zmianowo:

Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
Rodzaj nauczania hybrydowego zostanie wybrany przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego, po uwzględnieniu sytuacji epidemicznej szkoły.
W chwili przejścia szkoły na jakąkolwiek formę nauczania hybrydowego, nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami przebywającymi wg planu na terenie placówki, uczącym się zdalnie prowadzą lekcje on-line w czasie rzeczywistym, wysyłają materiały i linki do ćwiczeń zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły.

Wersja XML