Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedury postępowania podczas pandemii COVID 19 zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN obowiązujące od 1 września 2020

Załącznik nr 1
do Zarządzenia dyrektora nr 26/2019/2020 z dnia 25.08.2020r.

Procedury postępowania w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach podczas pandemii COVID 19 zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN obowiązujące od 1 września 2020

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie i nauczyciele poruszają się na terenie szkoły (korytarze) z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka, przyłbica, komin itp.)
 3. Z sali, w której przebywa grupa, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone i dezynfekowane po każdych zajęciach przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 4. Każdy zespół klasowy przyporządkowany jest do swojej sali lekcyjnej i w niej odbywają się wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze danej klasy za wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego.
 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w szkolnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 2. Bezwzględnie stosujemy zasady higieny: nie podajemy ręki na powitanie, zachowujemy dystans, a także unikamy dotykania oczu, nosa i ust, w odpowiedni sposób zasłaniamy twarz podczas kichania czy kasłania. 7. Regularnie, często i dokładnie dezynfekujemy lub myjemy ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją
 3. W sali gimnastycznej przebywają dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy są myte i zdezynfekowane po każdych zajęciach przez nauczyciela wychowania fizycznego.
 4. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 5. Nauczyciel w klasach 1-3 organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 6. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły bez zasłaniania ust i nosa.
 7. Sprzęt wykorzystywany na boisku podczas zajęć wychowania fizycznego jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany po każdych zajęciach przez nauczyciela wychowania fizycznego.
 8. Sala gimnastyczna powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.
 9. Sprzęt wykorzystywany podczas lekcji informatyki w pracowni informatycznej jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany po każdych zajęciach przez nauczyciela informatyki.
 10. Wszystkie dezynfekcje wykonywane na terenie szkoły (sale, korytarze, środki dydaktyczne) są dokumentowane przez osoby odpowiedzialne za dezynfekcję.
 11. W szkole ograniczona jest aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami, w czasie przerw uczniowie pozostają na swoich piętrach lub wychodzą na boiska.
 12. Uczniowie są poinformowani o tym, że nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 13. W szkole unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 14. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 15. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5m.
 16. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczone kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 17. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do budynku szkolnego. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas 1, którzy mogą odprowadzić dziecko pod salę lekcyjną (rodzice nie mogą wchodzić do sali lekcyjnej) w pierwszym tygodniu nauki przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.
 18. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 19. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 20. Rodzice uczniów są powiadomieni o tym, że jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 21. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe i w wyznaczonych obszarach po uprzednim wpisaniu się do zeszytu wejść i wyjść.
 22. Zapewniono sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia (telefon, WhatsApp).
 23. Zakupiono 3 termometry bezdotykowe. Termometry są dezynfekowanie po użyciu w danej grupie.
 24. Rodzice/ opiekunowie wyrażają zgodę na piśmie na pomiar temperatury ciała ucznia.
 25. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby jest natychmiast odizolowane w odrębnym pomieszczeniu- w sali nr 1 na parterze (do zajęć indywidualnych z uczniem) z zapewnieniem bezpiecznej odległości od innych osób. Nauczyciel prowadzący zajęcia, sekretarz lub pielęgniarka niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz zamieszczono informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 3. Wprowadzono dyżury osób do pilnowania, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. Uczniowie i pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem. Osoby dyżurujące pilnują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 5. Dyrektor lub inna wyznaczona osoba prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno- higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 6. W sytuacji przeprowadzania dezynfekcji, są przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szkole prowadzone jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 9. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

 1. Źródełka i fontanny wody pitnej są zamknięte.
 2. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne w miejscach do tego przeznaczonych, wprowadzono zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C.
 4. Wydawanie posiłków:

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
Dyrektor wyznaczył i przygotował (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie w sali nr 1 na parterze, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
Opracowano i wprowadzono w życie procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która uwzględnia m. in. następujące założenia:

 1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadamia właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 6. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek*.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 

Wersja XML