Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura wewnętrznej polityki antymobbingowej

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora nr 8/2017/2018
z dnia 6 grudnia 2017


Procedura wewnętrznej polityki antymobbingowej w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka
w Krapkowicach


1. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa, zwana dalej WPA, ustala zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach.
2. Pracodawca zapoznaje z treścią WPA każdego Pracownika, a Pracownik potwierdza znajomość WPA swoim podpisem pod stosownym oświadczeniem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do WPA. Podpisane oświadczenie Pracodawca dołącza do akt osobowych Pracownika.
§ 2. Ilekroć w Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej jest mowa o:
1) szkole – rozumie się przez to Publiczną Sportową Szkołę Podstawową nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach;
2) Pracodawcy – rozumie się przez to Dyrektora Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach;
3) Pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach;
4) mobbingu – rozumie się przez to działania lub zachowania dotyczące Pracownika lub skierowane przeciwko Pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu Pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodującej lub mającej na celu poniżenie lub ośmieszenie Pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;
5) Komisji Antymobbingowej – rozumie się przez to organ kolegialny powołany przez Pracodawcę do rozpatrywania skarg o mobbing;
6) Postępowaniu dowodowym – rozumie się przez to zbiór wszystkich czynności dokonywanych przez Komisję Antymobbingową, zmierzających do rozwiązania konkretnego przypadku działania wskazującego na mobbing, w tym wszelkiego rodzaju rozpytania, rozmowy, wywiady itp. Pojęcie postępowania dowodowego w tym przypadku nie nosi znamion postępowania dowodowego określonego przez stosowne zapisy prawa cywilnego i karnego.
2. Przeciwdziałanie mobbingowi
§ 3. 1. Jakiekolwiek działania lub zachowania noszące znamiona mobbingu nie będą tolerowane przez Pracodawcę.
2. Obowiązkiem każdego Pracownika jak i Pracodawcy jest podejmowanie wszelkich starań, aby zjawisko mobbingu nie występowało w szkole.
3. Generowanie sytuacji zachęcających do mobbingu bądź stosowanie mobbingu stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może być podstawą do zastosowania przez Pracodawcę sankcji przewidzianych w przepisach Prawa Pracy, w szczególności zastosowania kary upomnienia lub nagany, a w rażących przypadkach nawet rozwiązania stosunku pracy.
4. Aby działania lub zachowania dotyczące pracownika mogły zostać uznane za mobbing muszą łącznie spełnić następujące warunki:
1) dotyczyć pracownika lub być skierowane przeciwko niemu;
2) polegać na nękaniu, zastraszaniu, oczernianiu, grożeniu itp.;
3) mieć charakter uporczywy, powtarzalny, długotrwały;
4) powodować u poszkodowanego pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej;
5) powodować lub mieć na celu poniżenie lub ośmieszenie tego pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
§ 4. 1. Każdy pracownik, który uważa, że doświadczył jakiejkolwiek formy mobbingu lub będący świadkiem zdarzeń noszących znamiona mobbingu, uprawniony jest do złożenia pisemnej skargi bezpośrednio do Pracodawcy.
2. Przed złożeniem skargi Pracownik może starać się samodzielnie wyjaśnić wszelkie okoliczności i dążyć do polubownego rozwiązania sporu.
3. Skarga musi zawierać:
1) określenie z imienia i nazwiska sprawcy (sprawców);
2) przedstawienie konkretnej charakterystyki działań składających się na podejrzenie mobbingu;
3) opis sytuacji z uwzględnieniem: osoby sprawcy (sprawców), czasu i miejsc zdarzeń, okoliczności towarzyszących, świadków zdarzeń lub świadków następstw zdarzeń, posiadanych ewentualnych dowodów (np. poleceń na piśmie, notatek, itp.) potwierdzających, że przedstawione przez skarżącego nieprawidłowe działania lub zachowania rzeczywiście mają lub miały miejsce;
4) określenie częstotliwości zdarzeń;
5) opis wszelkich dodatkowych form i aspektów działań będących przedmiotem skargi;
6) własnoręczny podpis skarżącego i datę.
4. Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.
§ 5. 1. Pracodawca w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia skargi powołuje Komisję Antymobbingową, zwaną dalej Komisją, której zadaniem jest obiektywne rozpatrzenie skargi, ustalenie czy skarga jest zasadna i czy wystąpiło lub występuje zjawisko noszące znamiona mobbingu.
2. W sytuacji, gdy oskarżoną osobą o mobbing jest Pracodawca, o treści złożonej skargi Przewodniczący Komisji Antymobbingowej powiadamia organ prowadzący. W takim przypadku decyzyjność w sprawach powołania komisji i rozpatrywania skargi jest przeniesiona na organ prowadzący szkołę.
3. Komisja składa się z pięciu członków:
1) reprezentant Pracodawcy;
2) reprezentant Pracowników;
3) przedstawiciel związków zawodowych działających w szkole;
4) nauczyciel – psycholog, który jest zatrudniony w szkole;
5) przedstawiciel osoby mobbowanej, wskazany w pisemnym wniosku złożonym do Komisji.
4. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy skarga o mobbing, ani osoba wskazana, jako sprawca mobbingu, ani osoba, którą można łączyć ze skargą (np. jest świadkiem).
5. Każdy z członków Komisji, przed objęciem funkcji, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o treści zawartej w załączniku 2.
6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, którego członkowie wybierają spośród siebie.
7. Obsługę administracyjną posiedzeń Komisji zapewnia Pracodawca, który:
1) gromadzi dokumentację związaną z prowadzonym postępowaniem;
2) sporządza i przechowuje protokoły z posiedzeń Komisji. (załącznik 3).
§ 6. 1. Komisja działa zgodnie z zasadami:

2. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny, z poszanowaniem praw zarówno osób wnoszących zażalenie, jak i oskarżonych, a fakty ustalone w trakcie tego postępowania nie mogą być ujawnione publicznie.
3. Komisja jest upoważniona do:
1) przeglądania dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia sprawy;
2) wysłuchania skarżącego i oskarżanego o nieetyczne postępowanie, jeżeli zachodzi taka potrzeba;
3) wysłuchania osób wskazanych przez strony postępowania, jako świadków zdarzeń;
4) omawiania i wyjaśniania sytuacji z osobami będącymi w konflikcie.
4. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich uczestników posiedzenia.
5. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Komisja, zwykłą większością głosów, podejmuje decyzję w sprawie przedłożonej skargi - ocenę jej zasadności.
6. Z posiedzenia Komisji sporządzane jest pisemne uzasadnienie zawierające rozstrzygnięcie, które przekazuje się w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania pracownikowi występującemu ze skargą jak i Pracownikowi (Pracownikom) oskarżonemu o nieetyczne postępowanie, co potwierdzają własnoręcznym podpisem. W uzasadnionych przypadkach pracodawca, na wniosek przewodniczącego Komisji, może przedłużyć termin zakończenia postępowania, o czym przewodniczący Komisji powiadamia osoby, których dotyczy postępowanie.
§ 7. 1. W razie uznania skargi za zasadną Komisja przekazuje pisemne uzasadnienie Pracodawcy w celu podjęcia przez niego działań organizacyjnych zmierzających do wyeliminowania przyczyn występującego zjawiska, wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz przeciwdziałania ich powtarzaniu.
2. Komisja może rekomendować konkretne rozwiązania konfliktu na podstawie zdobytej wiedzy.
3. Pracodawca, w przypadku uznania skargi za zasadną, wobec sprawcy lub sprawców nietycznego postepowania może zastosować środki prawne przewidziane w ustawie - Kodeks Pracy.
Postanowienia końcowe
§ 8. 1. Pracodawca w miarę potrzeby będzie przeprowadzał szkolenia pracowników w zakresie stosowania regulacji WPA.
2. WPA zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.
3. Zmiany do WPA wprowadza się aneksem.
4. WPA znajduje się do wglądu w sekretariacie szkoły.
5. WPA została uzgodniona z zakładową organizacją związkową pracowników
 

Załączniki/wzory
Do procedury wewnętrznej polityki antymobbingowej w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach wprowadzonej Zarządzeniem nr 8/2017/2018 z dnia 6 grudnia 2017  Dyrektora Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach.

PDFOświadczenie pracownika.pdf

PDFOświadczenie członka komisji.pdf

PDFProtokół z przebiegu postępowania.pdf
 

 

Wersja XML