Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa

w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach

 

1.       Rejestr skarg i wniosków

2.       Księga zarządzeń dyrektora

3.       Rejestr orzeczeń indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

4.       Rejestr wypadków uczniów

5.       Rejestr pracowników administracji i obsługi

6.       Rejestr nauczycieli

7.       Rejestr umów o pracę

8.       Rejestr świadectw pracy

9.       Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich

10.     Rejestr emerytowanych nauczycieli i pracowników

11.     Rejestr wydanych zaświadczeń

12.     Rejestr wypadków przy pracy

13.     Ewidencja – kartoteki odzież i obuwie robocze - nauczyciele i pracownicy obsługi

14.     Rejestr ocen pracy nauczycieli

15.     Rejestr otrzymanych nagród i wyróżnień

16.     Rejestr umów: najmu, dzierżawy, użyczenia

17.     Rejestr umów z dostawcami

18.     Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

19.     Rejestr byłych pracowników - archiwum

20.     Ewidencja druków ścisłego zarachowania

21.     Dziennik korespondencji

22.     Rejestr wydanych zaświadczeń o uczniu

23.     Rejestr przyjęć uczniów do klasy pierwszej

24.     Rejestr pieczęci i protokołów zniszczeń

25.     Ewidencja odbioru i duplikatów świadectw

26.     Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych

27.     Księga uczniów

28.     Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

29.     Ewidencja zwolnień i wyjść uczniów ze szkoły

30.     Ewidencja wejść osób obcych do szkoły

31.     Ewidencja wyjść nauczycieli z uczniami w godzinach lekcyjnych

32.     Wykaz opinii psychologiczno - pedagogicznych

33.     Wykaz orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne

34.     Rejestr kontroli

35.     Sprawozdawczość SIO

36.     Rejestr zwolnień uczniów z wychowania fizycznego

37.     Książki nadzoru budowlanego

38.     Ewidencja upoważnień

39.     Arkusz organizacyjny

40.     Arkusze ocen uczniów

41.     Protokoły Rady Pedagogicznej

42.     Dzienniki zajęć

43.     Księgi inwentarzowe

44.     Księgi ubytków

45.     Księgi zbiorów specjalnych (podręczniki ,płyty, kasety, programy multimedialne)

46.     Ewidencja czytelników (karty czytelników)

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 jako placówka oświatowa wykonuje zadania i prowadzi sprawy na podstawie Ustawy- Prawo Oświatowe oraz innych przepisów szczegółowych w tym zakresie.

Skargi i wnioski wnosi się do dyrektora Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5. Sposób rozpatrywania-  zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, Regulaminem udostępniania informacji na terenie Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 
im. Janusza Korczaka w Krapkowicach.

Dane (oceny uczniów, uwagi o zachowaniu, itd. udostępniane są wyłącznie zainteresowanym rodzicom (prawnym opiekunom) na ich pisemną prośbę oraz podczas kontaktów indywidualnych z nauczycielami, dyrektorem oraz podczas zebrań z wychowawcami.

Duplikaty świadectw, zaświadczenia o zatrudnieniu itp. wydawane są na wniosek zainteresowanych osób. W przypadku utraty oryginału świadectwa, potrzeby wypisania zaświadczenia (np. o zatrudnieniu) uczeń, absolwent lub były pracownik występuje do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa lub wydanie zaświadczenia.

Szkoła sporządza duplikat świadectwa, wydaje zaświadczenie na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania lub dokumentów zawartych w aktach osobowych.

Dokumenty wytwarzane w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach przechowywane są w sekretariacie szkoły zgodnie   z zasadami instrukcji kancelaryjnej.

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

Rejestry:

Rejestr zarządzeń wewnętrznych, rejestr skarg i wniosków, rejestr umów, rejestr wypadków dzieci, zaświadczeń (wydawanych rodzicom, dotyczących spraw pracowniczych, awansu zawodowego nauczycieli i innych).

Miejsce prowadzenia – sekretariat szkoły;

Sposób udostępniania – na pisemny wniosek;

Godziny i miejsce udostępniania – w sekretariacie w godzinach pracy szkoły;

Forma udostępniania – do wglądu z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Ewidencje:

Ewidencja środków trwałych placówki, ewidencja upoważnień, ewidencja dzieci uczęszczających do szkoły; miejsce prowadzenia – sekretariat szkoły; sposób udostępniania – tylko organom nadzoru i kontroli; godziny i miejsce udostępniania – w sekretariacie w godzinach pracy szkoły; forma udostępniania – do wglądu z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

W składnicy akt przechowywana jest wszelka dokumentacja spraw zakończonych w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej. Informacje zawarte w prowadzonych w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach rejestrach, ewidencjach i innych dokumentach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy szkoły.

Dane mogą być udostępniane na zasadach określonych:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.2019 .900.-Dział VII  tajemnica skarbowa)

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2016.722 z późn.zm.),

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2016.391 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167).

 

Wersja XML