Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura kontroli obowiązku szkolnego

Procedura kontroli realizacji oraz postępowania w przypadku niezrealizowania przez ucznia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach

 

 

            Na podstawie art. 15 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. – O systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., nr 67, poz. 3 z późniejszymi zmianami) w związku z art.15 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r.,,Nr 36, poz. 161 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 i 4 Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 107, poz. 1003 z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, wprowadza się następujące procedury kontroli realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

I. Zgłoszenie ucznia:

 1. Do końca marca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat i mieszka w obwodzie szkoły musi zostać zgłoszone do Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach.
 2. Zgłoszenie następuje poprzez przekazanie przez przedszkola, działające na terenie będącym obwodem szkoły, listy uczniów uczęszczających do  tych placówek oraz  przekazanie przez przedszkola, listy uczniów realizujących obowiązek przedszkolny  w  innych szkołach i placówkach.
 3. Dziecko, które zmienia miejsce zamieszkania zgłaszają do szkoły rodzice (opiekunowie prawni).
 4. Sekretarz szkoły do 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego konfrontuje listy dzieci zgłoszonych z danymi posiadanymi przez urząd miasta.

II. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym następuje poprzez:

 1. dziennik lekcyjny;
 2. potwierdzenia realizacji obowiązku przekazywane przez szkoły podstawowe znajdujące się poza obwodem szkolnym.

III. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego uczniów uczęszczających w danym roku szkolnym do Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach

 1. Osobami uprawnionymi do kontroli realizacji obowiązku szkolnego są:
  1. wychowawca klasy;
  2. pedagog szkolny;
  3. psycholog szkolny;
  4. zastępca dyrektora szkoły;
  5. dyrektor;
  6. nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne dla swoich zajęć.
 2. Osoby uprawnione mają obowiązek przekazania informacji rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia w czasie zebrań
  z rodzicami, konsultacji lub rozmów indywidualnych o niezrealizowaniu obowiązku szkolnego, jeżeli uczeń opuścił
  w ciągu jednego miesiąca nauki:
  1. taką liczbę godzin dydaktycznych bez usprawiedliwienia, która jest równa tygodniowemu wymiarowi wynikającemu z planu nauczania dla danego oddziału;
  2. taką liczbę godzin dydaktycznych usprawiedliwionych, która przekracza połowę miesięcznego wymiaru wynikających z planu nauczania dla danego oddziału;
  3. taką liczbę godzin danego zajęcia edukacyjnego, która przekracza ¾ liczby godzin zrealizowanych w danym miesiącu.
 3. W sytuacji, kiedy rodzice (opiekunowie prawni) ucznia nie kontaktują się ze szkołą lub liczba opuszczonych godzin zajęć edukacyjnych jest wyższa, niż wymieniona w ust. 2, pedagog szkolny, w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub jego zastępcą, podejmuje kolejno następujące działania:

1).  zwraca się do policji (Posterunek Policji w Krapkowicach) z prośbą o interwencję dzielnicowego;

2).  wysyła upomnienie, którego wzór stanowi załącznik Nr 1;

3).  Wysyła do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach prośbę o ukaranie poprzez nałożenie grzywny, w celu przymuszenia, w wysokości do 5000,00 zł (pięciu tysięcy zł.)–  załącznik Nr 2;

4).  zwraca się do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich- Wydział Rodzinny i Nieletnich z prośbą o wgląd w opiekę
i wyznaczenie kuratora sądowego.

 1. W razie stwierdzenia, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego w żadnej placówce lub zaprzestało jego realizacji
  w szkole (placówce), do której decyzją rodziców (opiekunów prawnych) zostało zapisane pedagog szkolny,
  w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub jego zastępcą, podejmuje działania określone w ust. 4 z pominięciem wcześniej określonych.

IV.    Kontrola realizacji obowiązku nauki uczniów w wieku 16- 18 lat, którzy ukończyli gimnazjum lub w związku
z osiągniętym wiekiem przeszli do innych placówek:

 1. Na podstawie informacji przekazanych przez rodziców (opiekunów prawnych) organ prowadzący prowadzi kontrolę realizacji obowiązku nauki dla absolwentów szkoły zamieszkałych na terenie miasta i gminy Krapkowice, w jakiej formie oraz
  w jakiej placówce kontynuuje naukę dany absolwent.
 2. W sposób określony w pkt 1 prowadzi się również kontrolę realizacji obowiązku nauki przez młodzież, która kontynuuje naukę w szkołach przy OHP i placówkach wychowawczo- opiekuńczych.

   

/Załącznik Nr 1/

 

Wzór upomnienia w sprawie posyłania dziecka do szkoły

 

 

………………………..                                                        Krapkowice, dnia……………..

/pieczątka/

 

nr:       /      / 200…

 

 

Pan/i………………………..............

 

…………………………….

                                                /adres zamieszkania/

 

 

UPOMNIENIE

w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne

 

            Wobec tego, że Pana(i) syn/córka ……………………………………………………....

/imię i nazwisko dziecka/

nie uczęszcza do szkoły, a tym samym nie wypełnia obowiązku szkolnego określonego postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) wzywa się Pana/Panią do regularnego posyłania syna/córki na zajęcia szkolne.

            Niepodjęcie przez syna/córkę nauki w terminie siedmiodniowym spowoduj zastosowanie wobec Pana(i) środków przymusowych przewidzianych w art.15 ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 nr 36 poz. 161
z późniejszymi zmianami) poprzez nałożenie grzywny, w celu przymuszenia, w wysokości do 5000,00 zł (pięciu tysięcy zł), która może być nakładana wielokrotnie do kwoty 10 000,00 (dziesięciu tysięcy zł).

 

 

 

 

 

………………………….      ………………………………           ……………………………

/wychowawca/                                   /pedagog szkolny/                                            /dyrektor gimnazjum/


 

/Załącznik Nr 2/

 

 

 

Wniosek o wdrożenie postępowania przymusowego – obowiązek szkolny

 

 

………………….........                                                         Krapkowice, dnia..........................

/pieczątka/

 

nr:        /          / 200…

 

 

WNIOSEK

o wdrożenie postępowania przymusowego

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Sportowych nr 1w Krapkowicach stwierdza, że …………….……………………………… urodzony(a)……………………, uczeń/uczennica

/imię i nazwisko/

……..klasy, syn/córka …………………………………………, zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………………………..

            -opuścił/a bez usprawiedliwienia ……. dni od dnia ………….. do dnia………….

            -nie uczęszczał/a do żadnej szkoły od dnia ………………..do chwili obecnej. Ostatnio był/a uczniem/uczennicą klasy ………… w szkole …………………………………………….

 

 

W celu wyegzekwowania obowiązku szkolnego (art. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. z 1996r. nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami) szkoła zastosowała następujące środki:

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

 

W związku z tym Dyrekcja Szkoły prosi o:

- nałożenie grzywny pieniężnej o proponowanej wysokości ……….. zł

………………………………………………………..

/słownie/

 

Jednocześnie zawiadamia się, że rodzice w/w ucznia pracują w następujących zakładach pracy:

   -ojciec…………………………………..

   -matka…………………………………..

 

 

 

 

……………………..

/podpis dyrektora/

 

Wersja XML