Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora nr 5/2017/2018
z dnia 20 listopada 2017r.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5
im. Janusza Korczaka w Krapkowicach

Podstawa prawna

 1. Art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dn.07.09.1991
 2. Statut Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach.

I WSTĘP

 1. SU zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.
 2. Uczniowie klas gimnazjalnych i klas szkoły podstawowej tworzą Samorząd Uczniowski Publicznej Sportowe Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach.
 3. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

II ORGANY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 1. Do SU należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 2. W skład samorządów klasowych wchodzą:

1) Przewodniczący klasy;

2) Zastępca przewodniczącego klasy;

3) Skarbnik klasowy.

 1. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;

2) Zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

 1. Zarząd wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym według ordynacji wyborczej ustalonej na zasadach demokratycznych przez członków Samorządu.
 2. W Samorządzie Uczniowskim działają następujące sekcje:

  1) Organizacyjna;

2) Kulturalno- sportowa;

3) Charytatywna;

4) Informacyjna.

 1. Do poszczególnych sekcji są wybierani uczniowie, którzy wyrażają chęć działania.
 2. Nad przebiegiem prac Samorządu Uczniowskiego czuwa dwóch opiekunów.
 3. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 października do końca roku szkolnego.
 4. Decyzje podejmowane są na zebraniach SU, o ich podjęciu decyduje 2/3 głosów obecnych na zebraniu.

III CELE, ZADANIA I UPRAWNIENIA:

 1. Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

1) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły;

2) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

3) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra;

4) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem;

5) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej i charytatywnej w szkole;

6) reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców.

 1. Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy:

1) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich;

2) opiniowanie programu wychowawczego, dni wolnych od zajęć dydaktycznych;

3) zgłaszanie propozycji do planu rocznego;

4) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby.

VI OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Opiekunów Samorządu Uczniowskiego wybiera i powołuje ogół uczniów.
 2. Do obowiązków opiekunów Samorządu Uczniowskiego należy:

1) pomoc uczniom w opracowywaniu rocznych planów pracy SU oraz sprawozdań semestralnych z ich realizacji;

2) wspieranie uczniów w realizowaniu zadań Samorządu Uczniowskiego;

3) czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu Uczniowskiego;

4) inspirowanie uczniów do podejmowania nowych wyzwań oraz kreatywnych działań SU;

5) pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

VII  WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. W wyborach uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Prawo kandydowania na:

1) stałego członka SU – posiada każdy uczeń szkoły;

2) przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy.

 1. Chętni do pracy w Samorządzie Klasowym/Samorządzie Uczniowskim sami zgłaszają swoją kandydaturę u wychowawców/opiekunów Samorządu w terminie poprzedzającym co najmniej1 tydzień przeprowadzenie wyborów.
 2. Kandydat do Samorządu Klasowego/ Samorządu Uczniowskiego powinien:

1) być wzorem do naśladowania, odważny, przebojowy, aktywny, kreatywny i lubiany;

2) umieć współpracować w grupie.

 1. Szczegółowy przebieg wyborów reguluje ordynacja wyborcza, która stanowi część dokumentacji SU.

VIII DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Roczny plan pracy działalności Samorządu Uczniowskiego.
 2. Sprawozdania z planu pracy działalności Samorządu Uczniowskiego.
 3. Regulamin Pocztu Sztandarowego.
 4. Ordynacja Wyborcza
Wersja XML