Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin świetlicy szkolnej

Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora nr 5/2017/2018
z dnia 20 listopada 2017r.

Regulamin Świetlicy Szkolnej
w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5
im. Janusza Korczaka w Krapkowicach

Podstawa prawna:

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Świetlica prowadzona przez szkołę jest placówką przeznaczoną dla uczniów Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krapkowicach.
 2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Szkoły.
 3. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 4. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i ją bezpośrednio nadzoruje wychowawca świetlicy szkolnej.

§ 2. Cele i zadania świetlicy

 1. Świetlica zapewnia dzieciom i młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
 2. Do zadań świetlicy należy:
  1. zapewnienie uczniom opieki przed lub po lekcjach;
  2. organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
  3. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
  4. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
  5. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
  6. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  7. rozwijanie samodzielności i samorządności;
  8. współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz instytucjami społecznymi w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy.

3. Oprócz zadań wymienionych w ust. 1 świetlica może:

 1. organizować imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, plenerowe, rozrywkowe);
 2. obejmować opieką wychowawczą uczniów skierowanych do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela oraz nieuczęszczających na lekcje religii, jeżeli zajęcia te odbywają się w środku dnia, oraz uczniów oczekujących na obiad.

§ 3. Rekrutacja i organizacja pracy świetlicy

 1. Do świetlicy przyjmuje się dzieci z klas 1-IV, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz innych okoliczności.
 2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej-załącznik nr 1
 3. Zapisy do świetlicy odbywają się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego i w trakcie jego trwania do 14 września.
 4. W wyjątkowych sytuacjach dziecko można zapisać poza określonym wyżej terminem.
 5. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów przypadających na jednego nauczyciela.
 6. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 700 – 1630.
 7. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu oraz na boisku szkolnym, w terenie, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 8. Uczniowie, przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.
 9. Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
 10. W ramach świetlicy działa stołówka szkolna wydająca jeden posiłek dziennie (odpłatnie).

§ 4. Wewnętrzny Regulamin Świetlicy Szkolnej

 1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Zabrania się przynoszenia wartościowych przedmiotów do świetlicy. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie czy zniszczenie tych przedmiotów przynoszonych do świetlicy.
 4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego).
 6. Zgodę na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu rodzice są zobowiązani wyrazić na piśmie.
 7. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nieumieszczoną w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.
 8. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę.
 9. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor szkoły lub w szczególnych przypadkach policja.
 10. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do każdorazowego poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 11. Rodzic (opiekun) osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon czy umawiać się z nim przed szkołą.
 12. Wychowawcy świetlicy nie zwalniają dzieci na telefoniczną prośbę rodziców (opiekunów).
 13. W pracy z dziećmi nauczyciel świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 14. Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania na koniec semestru i roku szkolnego uwzględnia opinię nauczyciela świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 15. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic (opiekun prawny) postanowi wypisać dziecko ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 16. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o poważnych problemach czy incydentach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.
 17. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualne odbieranie dzieci.
 18. W nagłych przypadkach lub zdarzeniach losowych powodujących opóźnienie odbioru dziecka rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do powiadomienia wychowawcy świetlicy, co zostaje odnotowane w dzienniku zajęć.
 19. W przypadku braku informacji i powtarzającego się opóźnienia w odbiorze dziecka uczeń zostaje skreślony ze świetlicy.
 20. Rodzice (opiekuni prawni) dziecka zobowiązani są powiadomić nauczycieli świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą nauczyciela świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
 2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
 3. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do zapoznania uczniów zapisanych świetlicy i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

  PDFKarta zgloszenia do swietlicy szkolnej.pdf

 

Wersja XML